• Notariuszowi za dokonanie czynności notarialnych przysługuje wynagrodzenie określone na podstawie umowy ze stronami czynności, nie wyższe niż maksymalne stawki taksy notarialnej właściwe dla danej czynności (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej), powiększone o należny podatek VAT według stawki 23%.
  • Gdy akt notarialny obejmuje prawa podlegające ujawnieniu w księdze wieczystej, notariusz składa wniosek o wpis w księdze wieczystej za pośrednictwem systemu teleinformatycznego obsługującego postępowanie sądowe. Od wniosku o wpis w księdze wieczystej notariusz pobiera opłatę sądową zgodnie z ustawą z dnia 28 lipca 2005 roku o kosztach sądowych w sprawach cywilnych. Pobraną opłatę notariusz przekazuje sądowi rejonowemu właściwemu do rozpoznania wniosku o wpis w księdze wieczystej, dokonując jej wpłaty na rachunek bankowy tego sądu.
  • Notariusz jako płatnik na podstawie odrębnych przepisów pobiera podatki:

– od czynności cywilnoprawnych (od czynności notarialnych dokonywanych w formie aktu notarialnego), zgodnie z ustawą z dnia 9 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych,

– od spadków i darowizn (od dokonanej w formie aktu notarialnego: darowizny, umowy nieodpłatnego zniesienia współwłasności lub ugody w tym przedmiocie, umów nieodpłatnego ustanowienia służebności lub użytkowania), zgodnie z ustawą z dnia 28 lipca 1983 roku o podatku od spadków i darowizn.

Pobrane podatki notariusz przekazuje urzędowi skarbowemu, dokonując ich wpłaty na rachunek bankowy tego urzędu.

  • Notariusz wymienia na każdym sporządzonym dokumencie wysokość pobranego wynagrodzenia, podatków i innych opłat, powołując podstawę prawną.
  • Wszelkie opłaty z tytułu dokonanej czynności notarialnej dokonywane są w formie wpłaty gotówkowej, bezpośrednio w kancelarii notarialnej. Po indywidualnym uzgodnieniu z notariuszem Istnieje możliwość uiszczenia opłaty w formie bezgotówkowej – przelewem, na rachunek bankowy kancelarii notarialnej – przed dokonaniem czynności notarialnej.
  • W celu ustalenia wysokości wszystkich opłat za konkretne czynności notarialne proszę o kontakt osobisty, bądź – w przypadku czynności mniej zawiłych – telefoniczny lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.
  • Udzielanie wszelkich informacji i wyjaśnień w sprawie czynności i opłat notarialnych jest bezpłatne.